قیمت تمام شده مواد

هزینه یابی و کنترل هزینه ها در کلیه موسسات اقتصادی، اصلی و مهمترین راهکار جهت جلوگیری از هدر وقت انرژی، سرمایه و نیروی انسانی دخیل در تولید محصولات و خدمات می باشد، عدم وجود دقیق هزینه های انجام شده در خصوص تولید یک محصول و انجام یک فرمت، سدی محکم در مقابل قیمت گذاری جهت فروش محصول و یا خدمات ارائه شده به مشتریان می باشد.

در صورتیکه فروشنده یک کالا ئ یا خدمات مطلع نباشد که فرمت و یا محصول مورد فروش به چه میزانی برای خود فروشنده، هزینه در بر داشته است، پس میزان محاسبه سود و قیمت فروش بر اساس سلیقه بوده و توسط راهکارهای غیر علمی محاسبه گردیده است.

قیمت گذاری جهت یک محصول و یا خدمات در صورتیکه بصورت علمی و کاملا مدبرانه انجام پذیرد می تواند متضمن فروش و سود حاصل از فروش گردد . بهمین دلیل استفاده از راهکارهای قابل توجیه جهت بدست آوردن هزینه های کامل تولید یک کالا و یا ارائه خدمت، و سپس اضافه نمودن سود متعارف می تواند قیمت واقعی فروش را بوجود آورد.

در این خصوص در هتلها نیز رویه به همین منوال بوده و محاسبه میزان قیمت تمام شده جهت فروش اغذیه و اشربه، محاسبه دقیق هزینه های سربار، مستقیم و غیر مستقیم در خصوص تولید کالا و خدمات، بهره گیری از میزان تناسبهای تسهیم هزینه های مختف، استخراج انحرافات، ضایعات و ... عواملی هستند که محاسبه سود و قیمت فروش کالا و خدمات وابستگی مستقیم به آنها داشته و انجام محاسبات و فرایندهای ذکر شده می بایست به روش کاملا علمی و تکنولوژیک صورت پذیرد.

استفاده از ابزاری که با تعریف شرایط تولید محصول و یا فرمت بتواند بطور اتوماتیک فرایندهای ذکر شده را محاسبه نماید و دقت و سرعت در عملکرد فرایندها را متضمن گردد، بدین روش جهت دستیابی به اطلاعات و آمار دقیق تهیه گزرشات مدیریتی و میزان دقیق هزینه های انجام شده می باشد.

در این راستا، شرکت پرک نرم افزار، نرم افزار جامع هتلداری خود را طوری طراحی و تولید نموده است که با محاسبه دقیق عوامل دخیل در تولید محصول و خدمات، ضمن تعیین میزان انحرافات، ضایعات و استخراج قیمت دقیق تمام شده محصول، مدیران و کارکنان دخیل در این بخش را طوری یاری می نماید تا بتوانند به حداکثر اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی های آتی، یافتن گلوگاهها، استخراج قیمت فروش و ثبت دقیق اطلاعات مالی و مدیریتی مربوطه دست پیدا نمایند.

گزاشات:

 • امکان ارائه گزارش از میزان مواد اولیه مصرفی جهت تولید محصول یا فرمت (غذا، اتاق و هرگونه منبع درآمدی دیگر)
 • امکان ارائه گزارش از میزان هزینه های انجام شده درخصوص تولید محصول یا فرمت به تفکیک هر آیتم
 • امکان ارائه گزارش از میزان هزینه سربار و مستقیم در خصوص تولید محصول به تفکیک و در جمع
 • امکان ارائه گزارش از قیمت تمام شده یک کالا و یا گروه کالا به تفکیک و در جمع
 • امکان ارائه گزارش اسناد مالی صادر شده در خصوص تولید و تبدیل مواد اولیه به یکدیگر
 • امکان ارائه گزارش از خروجیهای انبار و ورودیهای بخش تولید
 • امکان ارائه گزارش مغایرت میزان مواد اولیه ورودی و مصرفی
 • امکان ارائه گزارش مغایرت میزان مواد اولیه مصرفی ومیزان فروش انجام شده
 • امکان ارائه گزارش از قیمت فروش انواع کالا و خدمات
 • امکان ارائه گزارش در خصوص قیمت تمام شده بخشهای مختلف (مراکز هزینه)
 • امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf، Word ،Excel و...
 • و...