حقوق و دستمزد
 • نیروی انسانی دخیل در یک سازمان یکی از مهمترین اجزاء سازمان بوده که مدیریت منابع انسانی را می توان به حق از پیچیده ترین بخش های یک سازمان تلقی نمود، وجود عوامل،‌‌ پارامترها و روش های مختلف محاسبات در خصوص منابع انسانی و سازمان های مختلف مرتبط با بخش پرسنلی و حقوق و دستمزد عموما مدیران و مسئولین دارد گر چالش های محاسباتی و ارتباطی می نمایند.

برای عبور از چالش ها و به حداقل رسانیدن معضلات محاسباتی و ارتباطی به ابزاری نیاز است تا بتوان با بهره گیری از آن ها، دخالت نیروی انسانی را به حداقل ممکن کاهش داده و با دقت عمل و سرعت بخشیدن به انجام محاسبات و اتوماتیک نمودن بسیاری از پردازش ها و فرایندها هم رعایت نمودن اصول و قواعد کشوری، درون سازمانی و برون سازمانی و همه جوانب مخصوص به صحت عملیات به طور حتم و تلقین رعایت گردند. نمودن اصول و جاذبه احتیاط در خصوص سیستم های مکانیزه پیشرفته و با قابلیت های روز به عنوان یک یاور منعطف در این خصوص به یاری مدیران شتافته با توجه به نحوه نگرش متخصصین می توانند به عنوان نیرومند ترین ابزار در خدمت بخش منابع انسانی و مالی یک سازمان قرار گیرند.

نرم افزار جامع حقوق و دستمزد پرک به عنوان یک سیستم ایده آل و برتر با در نظر گرفتن کلیه عوامل، رویه ها و روش های محاسباتی و نیز مد نظر قرار دادن کلیه ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و قوانین جاری کشور و نیز با پارامتریک نمودن بسیاری از شرایط در خصوص تغییر قوانین، به نیازهای کلیه کاربران سطوح مختلف شناخته و پاسخگوی کلیه مدیران و مسئولین مالی و اداری سازمان ها و موسسات مختلف می باشد.

ویژگی ها:

 • امکان تعریف دوره های مالی مختلف
 • امکان تعریف فیلدهای اطلاعاتی توسط کاربر برای هر گروه از دارائی ها
 • امکان ثبت ویژگی ها و ضمائم مربوط به هر دارائی بصورت انفرادی و گروهی
 • امکان تعریف و تفکیک دارائیهای جدید و دارائیهای موجود از قبل
 • امکان پلاک کوبی جهت کالاها بصورت اصلی و فرعی
 • امکان ثبت محاسبات غیر مکانیزه انجام شده جهت کالاهایی که سابقه محاسبه استهلاک دارند
 • امکان ثبت اطلاعات مشخصات دارائی، فاکتور خرید، روش و نرخ محاسبه استهلاک
 • امکان ثبت و بایگانی وضعیت استقرار دارائی و سوابق نقل و انتقالات
 • امکان راکد و فعال نمودن دارائی با امکان تغییر اتوماتیک نرخهای محاسبه استهلاک
 • امکان تعریف تامین کنندگان و گیرندگان
 • امکان طبقه بندی و گروه بندی کالا
 • امکان ثبت و پیگیری کالاهای تحویل شده به اشخاص
 • امکان ثبت تعمییرات اساسی بر روی کالاها بصورت انفرادی و گروهی
 • امکان ثبت هزینه های مازاد بر مبالغ خرید مانند مالیات ارزش افزوده و...
 • امکان ثبت شرایط مختلف نگهداری کالا مانند راکد، فعال، فروش رفته و... و انجام محاسبات مربوطه
 • امکان ثبت ویژگی های خاص جهت هر کالا بر اساس خاصیت گروه کالا
 • امکان انجام محاسبات مربوط به استهلاک و دارائی در هر زمان و به لحظه
 • امکان تعریف محل استقرار کالا بصورت درختواره
 • امکان گروه بندی درختواره کالا
 • امکان محاسبه میزان استهلاک بصورت ماهیانه و سالیانه بر اساس نرخ های تعریف شده
 • امکان تعریف شرکتهای بیمه
 • امکان صدور اتوماتیک سند حسابداری مربوط به محاسبات استهلاک

گزارشات: 

 • گزارش کنترلی کارکرد ماهیانه پرسنل
 • گزارش کنترل اطلاعات پرسنلی
 • گزارش کنترل اطلاعات حقوقی پرسنل
 • گزارش پرداخت حقوق به پرسنل به تفکیک محلهای خدمت، مراکز هزینه و...
 • گزارش محاسبات معوق و پرداختی های مربوط به هر پرسنل بر اساس آیتم های حقوقی
 • گزارش بیمه به همراه امکان بهینه دیسکت بیمه
 • ارائه گزارش جهت بیمه های مختلف (تامین اجتماعی و...)
 • گزارش مالیات
 • گزارش پرداخت وام ها،‌ مانده وام ها، کارت وام و...
 • گزارش مانده و کارت مرخصی پرسنل
 • گزارش فیش حقوقی بازخرید خدمت پرسنل
 • گزارش اسناد حسابداری حقوق و دستمزد
 • تهیه فایل های مربوط به بانک بر اساس وقت تعیین شده توسط بانک
 • گزارش خالص پرداختی (جهت بانک)
 • امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های World ،Excel ،Pdf و...
 • و...