اخبار
سه‌شنبه 29 شهریور 1401
برگزاری دوره آموزشی نرم افزار جامع هتلداری تحت وب پرک در هتل هما شیراز
سه‌شنبه 29 شهریور 1401
برگزاری دوره آموزشی نرم افزار جامع هتلداری تحت وب پرک در هتل هما احمدآباد مشهد
سه‌شنبه 29 شهریور 1401
نشست مدیران شرکت پرک نرم افزار با مدیر کل محترم هتل هما خیام مشهد
شنبه 02 اردیبهشت 1402
فرایند اجرائی آموزش های مهارتی حین خدمت کارکنان مجتمع آموزشی فرهنگی و ورزشی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساری
پنج‌شنبه 07 اردیبهشت 1402
آزمون پایان دوره آموزش مهارت های عمومی ویژه کارکنان مجتمع آموزشی فرهنگی و ورزشی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساری
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402
اجراء آموزش های مهارت محور حین خدمت کارکنان مجتمع آموزشی فرهنگی و ورزشی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساری