پرک آکادمی

دانش و مهارت در عرصه خدمات ارکان اساسی در رونق و استمرار کسب و کار قلمداد می‌گردند، ما در پرک آکادمی با تکیه بر بیش از دو دهه تجربه عملی در صنعت میهمان نوازی و خدمات اقامتی و پذیرایی با تبیین رسالتی ارزش آفرین به منظور نقش آفرینی موثرتر و مسمر ثمر برای مخاطبان و مشتریان خویش بر آن هستیم تا با ارائه خدمات تخصصی و کارآمد در حوزه آموزش و توان افزایی، بستر اعتلاء و بهسازی عملیاتی مراکز ارائه دهنده خدمات اقامتی، پذیرایی و تفریحی را مبتنی بر دانش روزآمد و مهارت های حرفه‌ای در ارائه خدمت برای دست اندرکاران صنعت گردشگری کشور به نحو شایسته فراهم آورده و زمینه بازدهی بهینه و توسعه کسب و کار فعالین صنعت را فراهم آوریم. در همین راستا بخش آموزش های مهارت محور شرکت پرک نرم افزار با بهره گیری از مربیان و مدرسان خبره و حرفه‌ای، ایجاد گردیده تا عهده دار نقش آفرینی تحول آفرین در گستره صنعت میهمان نوازی و گردشگری کشور باشد و الگوی آموزش را با رویکردی مهارتی دگرگون سازد.

فرآیند آموزش در پرک آکادمی:

آموزش به منزله راهبردی درمانی جهت بهبود وضع موجود کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی است که تابع الگویی واحد نمی باشد و به تناسب عملکرد هر بنگاه اقتصادی متمایز بوده و نسخه همسانی ندارد، از اینرو با هدف تجویز راهبرد کارآمد و ثمربخش فرایندی که در پروسه آموزش در پرک آکادمی مورد استفاده واقع می‌گردد از نیاز سنجی آموزشی آغاز می‌گردد و سپس مبتنی بر داده های حاصله محتوا و رویه آموزش طرح ریزی گردیده و متعاقباً پروسه آموزش با هدف تأثیر گذاری بهینه به صورت مهارت آموزی حین خدمت به اجراء گذارده خواهد شد و سرانجام طی آزمون‌های تئوری و عملی، سطح اثربخشی آموزشی مورد سنجش واقع می‌گردد و به منظور صحه گذاری میزان تأثیر پس از دوره معین ارزیابی آموزش و ارائه گزارش بازخورد و عارضه یابی صورت می‌پذیرد. در این فرایند، پرک آکادمی به عنوان جزئی از تیم بهره برداری، همراه و هم قدم با کارفرما جهت رفع ریشه‌ای نقایص عملکردی ناشی از کمبود مهارت‌های عملیاتی راهبردی نقش آفرینی خواهد نمود.

آموزش های مهارتی پرک آکادمی:

فرایند آموزش در عرصه خدمات نیاز به آشنایی با ماهیت خدمت و ابعاد آن دارد، از اینرو آموزشی تأثیر گذار خواهد بود که متولی آن درک صحیحی از ساختار عملیاتی واحد ارائه دهنده خدمت و مخاطبان خدمات داشته باشد و متناسب با این دو شاخص به اجراء گذارده شود. ما در پرک آکادمی فرایند آموزش را به محل ارائه خدمت انتقال داده و با تمرکز بر دو جزء مهارت های سخت و مهارت های نرم صنعت میهمان نوازی، همگام با فراگیران در پروسه ارائه خدمت ضمن انتقال مفاهیم تخصصی تئوریک، پروسه اجرائی عملیات را در قابل ملموس و با مدل ایفاء نقش برای مخاطبان تشریح و تمرین می‌نماییم تا ضمن مهیا سازی بستر ذهنی، روندهای عملی نیز در پروسه کاری نهادینه گردند و مهارت آموزان با فلسفه عینی فرایندهای کاری عجین گردند و تأثیر عملکرد حرفه‌ای را بر پیشبرد وظایف خویش به نحو محسوس درک نمایند. شیوه مورد اشاره روزآمد ترین مدت مهارت آموزی در گستره کسب و کارهای خدمات محور امروز دنیاست که همواره در عرصه رقابت می کوشند تا سهم متمایزی از بازار را به خود تخصیص داده و جایگاه خویش را تثبیت نمایند.

شما می توانید جهت توان افزایی و ارتقاء مهارت های حرفه‌ای کارکنان خویش با پرک آکادمی مشورت نموده و از خدمات شخصی سازی شده آموزشی مورد نیاز بهره مند گردید. به این منظور نسبت به تکمیل فرم سفارش خدمات ذیل استفاده نمایید.