مهندس ناصر نوروزی - رئیس هیئت مدیره

مهندس علی صابری - مدیر عامل

مهندس گیتا موسوی - نایب رئیس هیئت مدیره