پذیرش و صندوق

بخش پذیرش ضمن برقراری ارتباط مستقیم با کلیه بخش های یک هتل، گردآورنده تمامی اطلاعات مربوط به هزینه های مهمان بوده و در نهایت نیز در هنگام خروج مهمان از هتل پاسخگو می باشد.

استفاده از ایزار مکانیزاسیون، مدیریت و پرسنل این بخش را یاری می نماید تا ضمن اطمینان خاطر از نحوه انجام ارتباطات با کلیه بخشهای دیگر و ایجاد دقت و سرعت کافی در خصوص کنترل اتاقها و مهمانان، از هدر رفتن وقت و انرژی و نیز ممانعت از بروز هر گونه تخلف نسبت به کنترل اتوماتیک لیستهای سیاه اقدام نمایند.

شرکت پرک نرم افزار با سابقه طولانی در امر طراحی و تولید نرم افزار جامع هتلداری، این بخش را به گونه ای طراحی نموده است که ضمن برقراری ارتباطات اتوماتیک با سایر بخشهای زیر مجموعه هتل، مدیران سطوح مختلف را در دستیابی به اطلاعات و آمار مورد نیاز خود به صورت روزانه و دوره ای، و همچنین مقایسه ای ونموداری یاری نماید.

گزارشات:

 • گزارش ورود و خروج مهمانان روزانه و دوره ای
 • گزارش Room Rate
 • گزارش کنترلی وضعیت اتاقها
 • گزارش اتاقهایی که با تاخیر تمدید اقامت شده اند
 • گزارش میراث فرهنگی
 • گزارش میهمانان خارجی
 • گزارش کنترل پذیرش اتاقها
 • گزارش اماکن
 • گزارش بالانس
 • گزارش کلیه مشتریان اعتباری
 • گزارش کارتهای رجیستر ثبت شده
 • گزارش کارتهای رجیستر جا افتاده
 • گزارش مهمانان مقیم
 • گزارش دوره ای پذیرش های مقیم
 • گزارش دوره ای پذیرشهای وارده
 • گزارش دوره ای وضعیت اشغال اتاقها
 • گزارش دوره ای ابطال اتاقها
 • گزارش Room rack
 • گزارشات مقایسه سالیانه ورود و خروج
 • گزارش مهمانان مختص به شرکتها
 • گزارش ورود و خروج بر اساس گروهها
 • گزارش نمایندگان فروش
 • گزارش فهرست اتاقهای تخفیفی
 • گزارش مغایرت نرخ اتاقها
 • گزارش مختص به اتاقهای Full board ،Half board
 • گزارش وضعیت چارترها
 • گزارش اتاقهای دو بار فروش رفته
 • گزارش عملکرد مهمانان مقیم
 • گزارش عملکرد بر اساس سرگروهها
 • امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf ،Word ،Excel
 • و...