آزمون پایان دوره آموزش مهارت های عمومی ویژه کارکنان مجتمع آموزشی فرهنگی و ورزشی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساری


عکسی از سالن برگزاری امتحانات در مجتمع وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساری


اخذ آزمون تئوری پایان دوره آموزش مهارت های عمومی مراکز ارائه کننده خدمات اقامتی و پذیرایی و تفریحی در محل سالن همایش های مجتمع آموزشی فرهنگی و ورزشی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساری با حضورعموم کارکنان مجتمع، جهت سنجش اثربخشی آموزش و صدور گواهینامه های پایان دوره شرکت درآموزش های مهارتی حین خدمت.

پنج‌شنبه 07 اردیبهشت 1402