فرایند اجرائی آموزش های مهارتی حین خدمت کارکنان مجتمع آموزشی فرهنگی و ورزشی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساریعکسی از سالن آموزش در مجتمع وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساری


آموزش های مهارت محور حین خدمت در سه سطح عمومی، تخصصی و مدیریتی به صورت میدانی و کارگاهی در محل مجتمع آموزشی فرهنگی و ورزشی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت واقع در خزرآباد - ساری که در مجموع به مدت 12 روز با حضور مدرسان خبره و مجرب صنعت میهمان نوازی به تفکیک برای بخش های پذیرش، خانه داری، لاندری، میزبانی، آشپزخانه، تدارکات و پشتیبانی، انبارداری، تعمیرات و نگهداری، امور تفریحی و خدمات جانبی برگزار گردید.

شنبه 02 اردیبهشت 1402