هیئت مدیره

مهندس ناصر نوروزی - رئیس هیئت مدیره    

رئیس هیئت مدیره

لیسانس مهندسی الکترونیک ـ 5 سال سابقه تدریس در شرکت:       

Pc Learning Center Subdivision Of Computer

Corporation Exchange

کشور استرالیا به پرسنل شرکت IBM در West Pac Bank Common Wealt Bank Of Australia 

 10 سال سابقه مدیریت در شرکتComputer Exchange Corporation   در کشور استرالیا

 35 سال سابقه در امر آنالیز ، طراحی، تولید و فروش سیستم های نرم افزاری

مهندس علی صابری - مدیر عامل

مدیر عامل

دارای مدارک MCSE ـ 

20سال سابقه در خصوص آموزش، طراحی و فروش و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری

10 سال سابقه مدیریت در امور پشتیبانی وبازرگاتی

مهندس گیتا موسوی - نایب رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره

لیسانس نرم افزار ـ فوق لیسانس مدیریت فن آوری اطلاعات

14 سال سابقه در امور آموزش ـ آنالیز و طراحی سیستم های نرم افزاری

3 سال سابقه مدیریت در امور پشتیبانی

5 سال سابقه مدیریت در امر تولید نرم افزار