قیمت تمام شده

هزینه یابی و کنترل هزینه ها در کلیه موسسات اقتصادی، اصلی و مهمترین راهکار جهت جلوگیری از هدر وقت انرژی، سرمایه و نیروی انسانی دخیل در تولید محصولات و خدمات می باشد، عدم وجود دقیق هزینه های انجام شده در خصوص تولید یک محصول و انجام یک فرمت، سدی محکم در مقابل قیمت گذاری جهت فروش محصول و یا خدمات ارائه شده به مشتریان می باشد.

در صورتیکه فروشنده یک کالا ئ یا خدمات مطلع نباشد که فرمت و یا محصول مورد فروش به چه میزانی برای خود فروشنده، هزینه در بر داشته است، پس میزان محاسبه سود و قیمت فروش بر اساس سلیقه بوده و توسط راهکارهای غیر علمی محاسبه گردیده است.

قیمت گذاری جهت یک محصول و یا خدمات در صورتیکه بصورت علمی و کاملا مدبرانه انجام پذیرد می تواند متضمن فروش و سود حاصل از فروش گردد . بهمین دلیل استفاده از راهکارهای قابل توجیه جهت بدست آوردن هزینه های کامل تولید یک کالا و یا ارائه خدمت، و سپس اضافه نمودن سود متعارف می تواند قیمت واقعی فروش را بوجود آورد.

در این خصوص در هتلها نیز رویه به همین منوال بوده و محاسبه میزان قیمت تمام شده جهت فروش اغذیه و اشربه، محاسبه دقیق هزینه های سربار، مستقیم و غیر مستقیم در خصوص تولید کالا و خدمات، بهره گیری از میزان تناسبهای تسهیم هزینه های مختف، استخراج انحرافات، ضایعات و ... عواملی هستند که محاسبه سود و قیمت فروش کالا و خدمات وابستگی مستقیم به آنها داشته و انجام محاسبات و فرایندهای ذکر شده می بایست به روش کاملا  علمی و تکنولوژیک صورت پذیرد.

استفاده از ابزاری که با تعریف شرایط تولید محصول و یا فرمت بتواند بطور اتوماتیک فرایندهای ذکر شده را محاسبه نماید و دقت و سرعت در عملکرد فرایندها را متضمن گردد، بدین روش جهت دستیابی به اطلاعات و آمار دقیق تهیه گزرشات مدیریتی و میزان دقیق هزینه های انجام شده می باشد.

در این راستا، شرکت پرک نرم افزار، نرم افزار جامع هتلداری خود را طوری طراحی و تولید نموده است که با محاسبه دقیق عوامل دخیل در تولید محصول و خدمات، ضمن تعیین میزان انحرافات، ضایعات و استخراج قیمت دقیق تمام شده محصول، مدیران و کارکنان دخیل در این بخش را طوری یاری می نماید تا بتوانند به حداکثر اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی های آتی، یافتن گلوگاهها، استخراج قیمت فروش و ثبت دقیق اطلاعات مالی و مدیریتی مربوطه دست پیدا نمایند.

گزارشات

امکان ارائه گزارش از میزان مواد اولیه مصرفی جهت تولید محصول یا فرمت (غذا، اتاق و هرگونه منبع درآمدی دیگر)

امکان ارائه گزارش از میزان هزینه های انجام شده درخصوص تولید محصول یا فرمت به تفکیک هر آیتم

امکان ارائه گزارش از میزان هزینه سربار و مستقیم در خصوص تولید محصول به تفکیک و در جمع

امکان ارائه گزارش از قیمت تمام شده یک کالا و یا گروه کالا به تفکیک و در جمع

امکان ارائه گزارش اسناد مالی صادر شده در خصوص تولید و تبدیل مواد اولیه به یکدیگر

امکان ارائه گزارش از خروجیهای انبار و ورودیهای بخش تولید

امکان ارائه گزارش مغایرت میزان مواد اولیه ورودی و مصرفی

امکان ارائه گزارش مغایرت میزان مواد اولیه مصرفی ومیزان فروش انجام شده

امکان ارائه گزارش از قیمت فروش انواع کالا و خدمات

امکان ارائه گزارش در خصوص قیمت تمام شده بخشهای مختلف (مراکز هزینه)

امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf، Word ،Excel و...

امکان ایجاد گزارش دلخواه توسط کاربر (REPORT GENERATOR)

و دهها گزارش مدیریتی و کاربری دیگر