سانترال

یکی از مراکز درآمدی هتلها، که شاید کمتر به کنترل آنها اهمیت داده می شود به درآمد ایجاد شده از خدمات مرکز تلفن یک هتل می باشد. در آمد ایجاد شده از خدماتی مانند مکالمات راه دور، مکالمات خارج از کشور، فاکسهای ارسالی به داخل و خارج از کشور، محاسبه میزان درآمدها و ثبت و کنترل اسناد ثبت شده مالی جهت آنها، ضمن نیاز بهسخت افزار تلفن سانترال به روز و با قابلیت های مبتنی بر تکنولوژی روز،‌ نیازمند نرم افزاری است که ضمن ارتباط با سخت افزار مرکز تلفن بتواند کلیه نیازهای مدیران سطوح مختلف و کاربران سیستمی را برآورده نماید.

نرم افزار جامع هتلداری پرک ضمن پوشش دادن کلیه نیازهای هتلها در مراکز درآمدی مختلف یک هتل، با تحت الشعاع قراردادن ارتباط دستگاه تلفن سانترال و مرکز های مخابرات مختلف از انواع گوناگون آن، به نرم افزاری قوی با کارایی بسیار بالا مبدل گردیده و ضمن برقراری ارتباط مستقیم و اتوماتیک با سخت افزارهای جانبی به سهولت و بطور اتوماتیک کلیه هزینه ها را به حساب مهمان منتقل می نماید. ارائه گزارشات مربوط به هزینه های تلفن یک مهمان، باز کردن صفر اتاقها در زمانCheck In مهمان، بستن صفر اتاقها در زمان Check out مهمان، بصورت اتوماتیک و ارتباط با دستگاه سانترال در خصوص ثبت تلفنهای داخلی و... از دیگر نکاتی است که در نزم افزار جامع هتلداری پرک به سهولت قابل دسترسی می باشند 

قابلیتهای تلفن سانترال:

قابلیت ثبت تلفن های انجام شده توسط مهمان با ذکر شماره اتاق و میزان هزینه بطور اتوماتیک.

قابلیت تعریف ارتباط مستقیم با با دستگاه تلفن سانترال از طریق از طریق ساخت فایلهای مختلف و مرتبط.

قابلیت تعریف باز شدن صفر اتاقها در زمان Check in

قابلیت تعریف بسته شدن صفر اتاقها در زمان Checkout (در صورت ارائه قابلیت دو طرفه از سمت دستگاه تلفن سانترال)

قابلیت ثبت هزینه های تلفن مهمان در صورتحساب بطور اتوماتیک

قابلیت تفکیک نحوه پرداخت مبلغ تلفن بصورت شخصی یا شرکتی

قابلیت ثبت اسناد مالی درآمدهای ایجاد شده از سوی مرکز تلفن

قابلیت تفکیک درآمد تلفنخانه از سایر درآمدهای محرز شده

قابلیت محاسبه اتوماتیک عوارضی بر روی مبالغ تلفن

قابلیت تفکیک درآمدهای تلفن از درآمد فکس

قابلیت ارائه گزارشات روزانه و دوره ای

قابلیت تعریف داخلیهای موجود در هتل

قابلیت نمایش هزینه تلفن هر اتاق به لحظه

و دهها امکان و قابلیت دیگر 

گزارشات:

امکان ارائه گزارش از هزینه های تلفن هر اتاق به تفکیک

امکان ارائه گزارش از هزینه های تلفن هر شخص

امکان ارائه گزارش سند حسابداری درآمد ثبت شده از بابت تلفن

امکان ارائه گزارش از تلفن های انجام شده هر اتاق همراه با جزئیات زمان، مدت، شخصی، شماره تلفن و...

امکان ارائه گزارش لحظه ای از صورت هزینه هر اتاق

امکان ارائه گزارش درآمدهای ثبت شده در هر دوره تاریخی

امکان ارائه گزارش عوارض دریافتی از سوی مرکز تلفن در هر دوره تاریخی

امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf، Word ،Excel و...

امکان ایجاد گزارش توسط کاربر (REPORT GENERATOR)

و دهها گزارش  مدیریتی کاربری دیگر