صندوق پذیرش

یکی دیگر از بخشهای اصلی و پایه ای یک هتل صندوقهای پذیرش می باشند, در این بخش کلیه دریافتها و پرداختهای مختص به اقامت مهمانان در لحظه خروج انجام می پذیرد و صرفنظر از هتلها و مراکز اقامتی کوچک که دو بخش پذیرش و صندوق پذیرش را از نظر فیزیکی با هم تلفیق می نمایند، از دیدگاه حرفه ای می بایست این دو بخش از هم مجزا گردند و حتی شرایط بهینه آنست که صندوقها را به عنوان زیر مجموعه بخش مالی هتل در نظر بگیرند.

صدور صورتحسابهای پذیرش، سایر درآمد ها, میزان دریافت و پرداختها و ... همگی از جمله نکاتی هستند که در این بخش مد نظر قرار می گیرند که با استفاده از یک نرم افزار جامع هتلداری یکپارچه به سهولت می توان عملیات مربوطه را با دقت و سرعت کافی به انجام رسانیده و به آمار و اطلاعات مورد نیاز دست پیدا نمود.

شرکت پرک نرم افزار، همانطور که سایر بخشهای یک هتل را در نرم افزار خود پوشش داده است، بخش صندوقهای پذیرش را با حساسیت و دیدگاه ویژه ای مورد طراحی قرار داده تا پاسخگوی کلیه نیاز های مربوط به مدیران و پرسنل محترم این بخش بوده و مورد استفاده ایشان قرار گیرد.

ویژگی های صندوق پذیرش:

قابلیت ثبت دریافت از مشتریان.

قابلیت ثبت پرداخت به مشتریان.

امکان ثبت پیش پرداختهای پذیرش.

امکان ثبت پیش پرداختهای رزرواسیون.                                                 

انتقال اتوماتیک پیش پرداخت رزرو به پذیرش.

انتقال اتوماتیک کلیه هزینه های مهمان به صورتحساب نهایی.

انتقال وجه مابین صندوقها.

تبدیل اتوماتیک ارزهای دریافتی.

قابلیت ثبت بدهکاری مشتریان اعتباری.

قابلیت ثبت میزان بستانکاری مشتریان اعتباری.

صدور صورتحساب جهت اقامت مهمانان.

امکان ثبت تخفیفات پس از اقامت مهمانان.

ثبت اتوماتیک عملکرد صندوقداران.

تاثیر مستقیم و صدور اتوماتیک اسناد سال دریافت و پرداختها.

قابلیت تغییر طرف حساب صورتحساب.

قابلیت معلق نمودن صورتحساب.

صدور صورتحساب کلی از هزینه های انجام شده توسط مهمان در کلیه بخشهای هتل.

و دهها قابلیت و امکان مدیریتی دیگر.

گزارشات صندوق پذیرش:

گزارش دریافت و پرداخت مشتریان

گزارش فهرست مشتریانی که مازاد پرداخت شده است

گزارش مشتریانی که به آنها پرداخت شده است

گزارش مانده حساب بدهکاران اعتباری

گزارش صورتحسابهای معلق پذیرش

گزارش وضعیت حساب مهمانان

گزارش سایر درآمدها به غیر از درآمد اتاق

گزارش عملیات صورتحسابهای اعتباری

گزارش عملکرد صندوقداران

گزارش عملکرد روزانه صندوق

گزارش عملکرد حساب میهمانان مقیم و وجوه  موقت

گزارشDcard

گزارش کنترلی هزینه اتاقها

گزارش اسناد مالی بصورت مشروح، خلاصه، مرتب شده و...

گزارش درآمد فروش

گزارش ارزهای دریافتی

گزارش عملکرد تخفیفات

گزارش برگشت از فروش

گزارشات ویژه فروش با ریز عملکرد

گزارش درصد اشغال ریالی

گزارش دوره ای عملکرد ریالی

گزارش دوره ای درآمد اتاقها

گزارش سایر درآمدهای ابطالی

گزارش گردش حساب مهمانان

تراز حساب مشتریان

گزارش کنترل تقدم و تاخر صورتحسابهای پذیرش

گزارش آخرین وضعیت هزینه کلیه اتاقها

روم بالانس

گزارش آخرین مانده کلیه بدهکاران

گزارش آخرین مانده بدهکاران اعتباری و غیر اعتباری

گزارش صورتحسابهای پذیرش

گزارش عملکرد هتلداری

امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf، Word ،Excel و...

امکان ایجاد گزارش توسط کاربر (REPORT GENERATOR)

و دهها گزارش و نمودار مدیریتی دیگر