پذیرش

ورود مهمانان به هتل از هر طریقی که صورت پذیرد، قطعا به بخش پذیرش هتل، منتهی می گردد، جائی که تحویل اتاقها، دریافت مشخصات مهمانان و همراهان آنها به همراه دریافت مدارک مورد نیاز از مهمانان، صورت می پذیرد. در خقیقت قلب فرانت آفیس یک مجموعه هتل را می توان بخش پذیرش عنوان نمود چرا که کلیه و ارتباطات مهمان از زمان شروع و در طی دوران اقامت خود با این بخش خواهد بود.

بخش پذیرش ضمن برقراری ارتباط مستقیم با کلیه بخش های یک هتل، گردآورنده تمامی اطلاعات مربوط به هزینه های مهمان بوده و در نهایت نیز در هنگام خروج مهمان از هتل پاسخگو می باشد.

استفاده از ایزار مکانیزاسیون، مدیریت و پرسنل این بخش را یاری می نماید تا ضمن اطمینان خاطر از نحوه انجام ارتباطات با کلیه بخشهای دیگر و ایجاد دقت و سرعت کافی در خصوص کنترل اتاقها و مهمانان، از هدر رفتن وقت و انرژی و نیز ممانعت از بروز هر گونه تخلف نسبت به کنترل اتوماتیک لیستهای سیاه اقدام نمایند.

شرکت پرک نرم افزار با سابقه طولانی در امر طراحی و تولید نرم افزار جامع هتلداری، این بخش را به گونه ای طراحی نموده است که ضمن برقراری ارتباطات اتوماتیک با سایر بخشهای زیر مجموعه هتل، مدیران سطوح مختلف را در دستیابی به اطلاعات و آمار مورد نیاز خود به صورت روزانه و دوره ای، و همچنین مقایسه ای ونموداری یاری نماید.

گزارشات

گزارش ورود و خروج مهمانان روزانه  و دوره ای

گزارش RoomRate

گزارش کنترلی وضعیت اتاقها

گزارش اتاقهایی که با تاخیر تمدید اقامت شده اند

گزارش میراث فرهنگی

گزارش میهمانان خارجی

گزارش کنترل پذیرش اتاقها

گزارش اماکن

گزارش بالانس

گزارش کلیه مشتریان اعتباری

گزارش کارتهای رجیستر ثبت شده

گزارش کارتهای رجیستر جا افتاده

گزارش مهمانان مقیم

گزارش دوره ای پذیرش های مقیم

گزارش دوره ای پذیرشهای وارده

گزارش دوره ای وضعیت اشغال اتاقها

گزارش دوره ای ابطال اتاقها

گزارش RoomRack

گزارشات مقایسه سالیانه ورود و خروج

گزارش مهمانان مختص به شرکتها

گزارش ورود و خروج بر اساس گروهها

گزارش نمایندگان فروش

گزارش فهرست اتاقهای تخفیفی

گزارش مغایرت نرخ اتاقها

گزارش مختص به اتاقهای Full board،Hull board

گزارش وضعیت چارترها

گزارش اتاقهای دو بار فروش رفته

گزارش عملکرد مهمانان مقیم

گزارش عملکرد بر اساس سرگروهها

امکان ارسال کلیه گزارشات به محیط های Pdf، Word ،Excel و...

امکان تهیه گزارشات دلخواه کاربر (REPORT GENERATOR)